แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่นยี่ห้อ Mchanix รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง รับประกันสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 

เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ  Mchanix

แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่นยี่ห้อ Mchanix รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง รับประกันสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์ 

1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อท่านได้ทำการกรอกรายละเอียดในใบรับประกันครบถ้วนและส่งใบรับประกัน (ส่วนของบริษัทฯ)พร้อมกับใบเสร็จ แก่บริษัทฯภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อหรือติดตั้ง มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันตามระยะเวลาที่กำหนด
       1.1ใบรับประกัน (ส่วนของบริษัทฯ) และใบเสร็จ สามารถส่งมายังบริษัทได้ตามช่องทางต่อไปนี้
            1.1.1 ทางไปรษณีย์ : จ่าหน้าซอง ใบรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ Mchanix
บริษัทเมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่  : เลขที่ 65 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 156-157 ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
            1.1.2 สแกนส่งมาทางอีเมล์  warranty@mchanix.co.th
2. จะต้องนำใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัทฯ หากใบรับประกันหรือสติ๊กเกอร์มีรอยขีดฆ่าหรือแก้ไขอย่างใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการรับประกัน
3. การรับประกันนี้รวมถึงเมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่
       3.1 การประกอบกลับของเซล ( Cell Reversal )
       3.2 ช็อตหรือลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit )
       3.3 แกนขาด สะพานไฟขาด ( Disconnection )
       3.4 แกนขั่วขาด ( Terminal / pole Disconnection )
4. การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายของผู้ใช้ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องและเงื่อนไขด้านล่างรวมถึงเหตุสุดวิสัยซึ่งจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
        4.1 การประกอบกลับของเซลล์หรือแกนขั่วขาดจากการใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
        4.2 การติดตั้งหรือการใช้งานผิดประเภทหรือวิธี
        4.3 ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)- จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
        4.4 ความเสียหายต่อแบตเตอรี่เนื่องจากการตกกระแทก
        4.5 ความเสียหายต่อแบตเตอรี่เนื่องจากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับแบตเตอรี่
        4.6 ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ตามความจำเป็น
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ผู้ใช้นำยานพาหนะไปตรวจสอบระบบการชาร์จ (โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท ฯ) หรือส่งแบตเตอรี่กลับไปที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียและดำเนินการตามขั้นตอนการเคลม
6. เมื่อพบว่าแบตเตอรี่อาจบกพร่องในระยะเวลาประกัน การขอเคลมต้องส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นมายังบริษัทฯ เพื่อส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบก่อนเพื่อตัดสินหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังจากบริษัทฯได้รับแบตเตอรี่แล้ว
       6.1กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเคลมแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ ก่อนรู้ผลตรวจจากบริษัทฯ ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. หากพบว่าแบตเตอรี่มีข้อบกพร่องภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีรุ่นเดียวกันหรือคล้ายกับแบตเตอรี่ที่รับประกันโดยมีการรับประกันอย่างต่อเนื่องตามแบตเตอรี่เดิม หากแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนนั้นมีสเปคหรือราคาสูงกว่า ผู้ใช้หรือลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนเกินให้กับทางร้าน
       7.1 หากผลการตรวจสอบพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากความบกพร่องอื่นๆ ที่มิใช่ความบกพร่องจากการผลิต ซึ่งเรียกว่า เสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะส่งแบตเตอรี่ที่ตรวจคืน
       7.2 หากแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ บริษัทฯ จะทำการชาร์จไฟให้เต็ม และส่งแบตเตอรี่เดิมคืนให้กับทางร้านผู้จำหน่าย